Geldig vanaf 3 juli 1986

Algemeen

Artikel 1: Naam en vestigingsplaats
De vereniging draagt de naam Tafeltennisvereniging Veldhoven . Zij is gevestigd in Veldhoven. Als zij een hoofdsponsor aantrekt kan zij in de competitie uitkomen onder de naam van de betreffende hoofdsponsor of de naam van de hoofdsponsor in haar naam opnemen.

Artikel 2: Duur en doel

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken zijn omschreven in de statuten.

Artikel 3: Het verenigingsjaar

Het verenigings- en tevens boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het lidmaatschap

Artikel 4: Begin van lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de secretaris via een door het bestuur ter beschikking te stellen aanmeldingsformulier. Minderjarigen hebben bij de aanvraag de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Het bestuur kan vorderen dat de op het aanmeldingsformulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen kan worden gestaafd. Na ontvangst van aanvraag beslist het bestuur hierover binnen 30 dagen. Indien tot aanname wordt besloten, wordt hiervan mondeling mededeling gedaan aan de aanvrager. Bij afwijzing van een aanvraag, die schriftelijk aan de betrokkenen zal worden medegedeeld, heeft de aanvrager/aanvraagster, conform artikel 6 lid 2 van de statuten, het recht op beroep op de algemene ledenvergadering, bijeengeroepen op de wijze bepaald in artikel 17 van de statuten. De algemene ledenvergadering, gehoord het bestuur en desgewenst appellant, beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5: Wijziging personalia
Elk lid is verplicht een wijziging van zijn personalia schriftelijk bekend te maken bij de secretaris.

Artikel 6: Indeling van de leden
Volgens artikel 5 van de statuten kent de vereniging gewone leden, ereleden en leden van verdienste. De gewone leden bestaan uit senior- en jeugdleden. Seniorleden zijn zij, die op 30 juni van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. Jeugdleden zijn zij, die op 30 juni van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 7: Beëindiging van het lidmaatschap
In artikel 7 lid 1 van de statuten worden een viertal redenen genoemd waardoor het lidmaatschap van de vereniging kan worden beëindigd. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging en kan volgens artikel 7 lid 3 van de statuten alleen geschieden tegen het midden en tegen het einde van het verenigingsjaar met in achtneming van een maand opzegtermijn. Derhalve dient de opzegging plaats te vinden vóór 1 juni resp. 1 december van het lopende verenigingsjaar. Echter het bestuur kan hierover ontheffing verlenen, indien redelijkerwijs, dit naar beoordeling van het bestuur, van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het lid dient hiervoor schriftelijk een met redenen omkleed verzoek in te dienen bij de secretaris. In dat geval verleent het bestuur ook ontheffing van de financiële verplichtingen zoals opgelegd in artikel 7 lid 8 van de statuten. Terstond ontzetting, zonder in achtneming van het gestelde in artikel 7 lid 3 door het bestuur, kan plaatsvinden als maatregel te nemen door het bestuur tegen hen die:

 • Niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging;
 • Zich op enigerlei wijze misdragen door overtreding van de statuten of het huishoudelijk reglement, door handelingen in strijd met de belangen van de vereniging of door wangedrag.

Degene die ontzet is uit het lidmaatschap verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij/zij is evenwel gebonden om alle aangegane verplichtingen waaraan nog niet is voldaan, na te komen en aan hem/haar wordt geen ontheffing verleend van artikel 7 lid 8 van de statuten.

Geldmiddelen

Artikel 8: Het inschrijfgeld
Binnen één maand na het verkrijgen van het lidmaatschap dient het inschrijfgeld te zijn voldaan. De hoogte van het inschrijfgeld wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 9: Contributie

 1. De contributie dient halfjaarlijks vóór op een door het bestuur nader te bepalen datum op een door het bestuur te bepalen wijze te worden betaald. Echter het bestuur kan per individueel lid, indien gewenst, toestemming verlenen de contributie per maand te betalen. Voorwaarde is dat de betaling geschiedt d.m.v. automatische betalingsopdracht aan bank of giro.
 2. Indien aan de contributieverplichting niet wordt voldaan, ontvangt de betrokkene een aanmaning. Indien deze één maand na aanmaning nog niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, volgt uitzetting uit het lidmaatschap conform artikel 7 lid1 van de statuten. Betrokkene wordt op een royementslijst geplaatst, die te allen tijde ter inzage kan worden gegeven aan sportverenigingen.
 3. De hoogte van de contributie voor de diverse categorieën leden wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wel volgens onderstaande formule.
  a. Het bestuur kan, zonder daarvoor instemming van de algemene ledenvergadering te vragen, jaarlijks een verhoging opnemen overeenkomstig het voor dat jaar geldende indexcijfer alsmede de door de bond en/of de afdeling aan de contributie gerelateerde opgelegde verhogingen. Deze verhogingen dienen wel voor 1 januari in het clubblad vermeld te worden.
  b. Andere dan in lid a bedoelde verhogingen van de contributie, dienen geagendeerd en aan de algemene ledenvergadering voorgelegd te worden
 4. Leden die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, behoeven slechts over de resterende maanden contributie te betalen.

Artikel 10: Competitiegeld
Voor de deelname aan de N.T.T.B.-competitie is competitiegeld verschuldigd. De wijze van inning wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 11: Toernooigeld
Voor deelname aan een toernooi is in de regel toernooigeld verschuldigd.

Artikel 12: Besluitvorming
In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien méér dan de helft van de bestuursleden aanwezig is en de afwezige bestuursleden middels de agenda op de hoogte zijn van de te nemen besluiten.

Artikel 13: Taakverdeling in het bestuur
Omtrent de afbakening van het werkgebied der onderscheiden bestuursleden besluit het bestuur, voor zover daarin niet voorzien is in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14: Taak van de voorzitter
De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging, daarin bijgestaan door de rest van het bestuur. Hij/zij zorgt voor het nakomen van de statuten en het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij/zij is de officiële woordvoerder/ster van de vereniging. Hij/zij leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergaderingen om wijzigingen aan te brengen. Hij/zij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij/zij meent dat de vergaderingen voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien 2/3 van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Artikel 15: Taak van de secretaris
De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover als deze niet aan een ander is opgedragen. Hij/zij voert de correspondentie uit naam van het bestuur en in overleg met de voorzitter en houdt daarvan afschrift. Hij/zij houdt de ledenadministratie bij, waaruit de aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Hij/zij is belast met het uitschrijven van vergaderingen. Hij/zij draagt zorg dat bestuursbesluiten, mededelingen en andere berichten, voor zover het bestuur dit nodig acht, ter kennis van de leden wordt gebracht. Hij/zij stelt het jaarverslag samen dat aan de jaarvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Hij/zij houdt het verenigingsarchief bij. Hij/zij notuleert de bestuursvergaderingen of draagt dit eventueel over aan een ander persoon.

Artikel 16: Taak van de penningmeester
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij/zij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven, volgens de richtlijnen van het bestuur. Hij/zij zorgt voor het innen of het laten innen van alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij/zij zorgt voor het betalen van alle rekeningen de vereniging betreffende. Hij/zij is verplicht aan de overige leden van het bestuur en aan de kascontrolecommissie, op verzoek, alle boeken en bescheiden ter inzage te geven en het aanwezige kasgeld te tonen. Hij/zij controleert regelmatig of de uitgaven en inkomsten overeenkomen met de begroting. Is dit niet het geval, dan doet hij/zij hiervan melding aan het bestuur. Hij/zij brengt jaarlijks op de jaarvergadering het door het bestuur goedgekeurde verslag uit over de financiën van het afgelopen boekjaar onder overlegging van een balans, een financiële resultatenrekening en een begroting van het komende boekjaar. Hij/zij beheert het op de financiën betrekking hebbende archief.

Artikel 17: Taak van de wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris regelt alle competitiezaken, inclusief het vervoer, de deelname aan bekerwedstrijden, licentie meerkampen, toernooien etc.. Hij/zij verzorgt de publicaties over de competitieresultaten.

Artikel 18: Aftreden bestuursleden
Bestuursleden kunnen vroegtijdig aftreden op eigen verzoek of door ontslag door de algemene ledenvergadering. Het bestuurslidmaatschap eindigt volgens artikel 11 van de statuten eveneens als het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voor ontslag door de algemene ledenvergadering zijn tenminste 2/3
van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Ontslag kan plaatsvinden wanneer een bestuurslid zijn/haar functie niet naar behoren vervult of op een andere wijze de belangen van de vereniging schaadt. Bij aftreden op eigen verzoek blijft het betreffende bestuurslid nog zolang zijn/haar werkzaamheden vervullen tot in vervanging is voorzien.

Artikel 19: Commissies
Volgens artikel 12 lid 3 van de statuten is het bestuur bevoegd bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. Tot leden van een commissie kunnen worden benoemd alle in artikel 5 van de statuten genoemde leden. De werkzaamheden en bevoegdheden van een commissie worden door het bestuur, na overleg, vastgesteld met in achtneming van statuten en reglementaire bepalingen. De commissies leggen tenminste één maal per jaar, zowel financieel als ethisch, verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur kan ten alle tijde een commissie opheffen of leden hiervan ontslaan c.q. vervangen. Van alle door de commissies gevoerde correspondentie dient de secretaris een afschrift te ontvangen, alsmede van de notulen van de commissievergaderingen.

Artikel 20: Verenigingsorgaan
Het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, een verenigingsorgaan doen uitgeven. Ook kan zij dit overlaten aan een uit leden samengestelde redactie. In dit laatste geval dienen er afspraken gemaakt te worden over de redactionele verantwoordelijkheid. De redactie is verplicht aan het eind van het verenigingsjaar financiële verantwoording af te leggen aan het bestuur. Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen geschriften of organen worden gedrukt en verspreid uit naam van de tafeltennisvereniging Veldhoven. De redactie is verplicht alle door het bestuur aangeboden mededelingen c.q. copij te plaatsen.

Artikel 21: Clubkleding
De kleuren van de clubkleding zijn rood shirt en zwarte broek. Het clubtenue bestaat uit het clubshirt en een zwarte sportbroek of rok. Aan competitiespelers/speelsters wordt het clubshirt tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag (niet hoger dan de kostprijs) uitgereikt. De zwarte sportbroek of rok kan (bij voorkeur) via de vereniging aangeschaft worden. Deze kleding wordt verplicht gedragen tijdens alle wedstrijden in NTTB- TLE- verband en tijdens andere officiële wedstrijden. Tijdens trainingen en het vrijspelen is iedereen verplicht sportkleding te dragen.

Artikel 22: Speeltijden
Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor, op welke wijze, hoe vaak en op welke tijden er competitie- en andere wedstrijden gespeeld kunnen worden en op welke tijden er zaaloefeningen kunnen plaatsvinden. Het bestuur heeft de mogelijkheid incidenteel van het voorgestelde schema af te wijken.

Artikel 23: Materiaal
Het materiaal van de vereniging mag, zonder toestemming van het bestuur, niet anders dan ten nutte van de vereniging worden gebruikt. Het materiaal dient met zorgvuldigheid te worden behandeld om vernielingen te voorkomen. Wanneer een lid materiaal vernielt of anderen dan leden van de vereniging in staat stelt, kan hij/zij door het bestuur worden bestraft, waarbij de kosten van herstel of opnieuw aanschaffen van het vernielde ophem/haar kunnen worden verhaald. Iedere speler/speelster moet voorzien in zijn/haar eigen speelballetjes.

Artikel 24: Disciplinaire maatregelen
Ieder lid van de vereniging is tijdens de oefeningen en wedstrijden verplicht de aanwijzingen van het aanwezig kader op te volgen. Indien een lid zich niet naar behoren gedraagt, is het aanwezige kaderlid bevoegd het betrokken lid naar huis te sturen. Indien het kaderlid dit nodig acht, kan hij/zij het bestuur verzoeken tegen het desbetreffende lid verdergaande disciplinaire maatregelen te nemen. Het bestuur kan, na betrokkene te hebben gehoord, tot een schorsing of royement besluiten. De trainer beslist samen met de technische commissie of een lid dat zich misdraagt, uit de betreffende groep wordt gezet.

Artikel 25: Bekendmakingen
Het bekendmaken van bestuursbesluiten, bestuursmededelingen en andere berichten geschiedt in het verenigingsorgaan of op het wandbord in de speelzaal of op andere wijze, als door het bestuur voor bekendmakingen zal zijn bepaald. Ieder lid wordt geacht dergelijke bekendmakingen te kennen.

Competitie

Artikel 26: Deelname
Leden die aan de competitie wensen deel te nemen, dienen zich vóór een door de wedstrijdsecretaris vastgestelde datum van het lopende verenigingsjaar schriftelijk aan te melden bij de wedstrijdsecretaris. Indien het lid minderjarig is, dienen de ouders het inschrijfformulier te ondertekenen. Ouders van pupillen en welpen zijn verplicht om bij toerbeurt mee te gaan met uitwedstrijden.

Artikel 27: Beëindiging deelname
Beëindiging van deelname aan de competitie is slechts mogelijk aan het einde van een volledig seizoen, dus na twee helften. De beëindiging geschiedt dan automatisch.

Artikel 28: Competitiegeld
Deelnemers/neemsters aan de competitie zijn competitiegeld verschuldigd. De hoogte van het competitiegeld wordt vastgesteld door de NTTB. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de competitiegelden worden geïnd of verdisconteerd. Indien het competitiegeld is opgenomen in de contributie, dan zal aan leden die zich niet houden aan artikel 27 het competitiegeld alsnog in rekening worden gebracht. In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 29: Teamindeling
De teamindeling geschiedt door de technische commissie (TC) in nauw overleg met de aanwezige trainers, voor zover niet in de commissies vertegenwoordigt. Competitiespelers/speelsters kunnen hun wensen schriftelijk aan de TC kenbaar maken. De criteria die door de TC gehanteerd zullen worden, zijn in willekeurige volgorde:

 • Prestaties in competitie en op toernooien;
 • Ontwikkeling van de vaardigheid;
 • Mate van trainingsbezoek;
 • Motivatie en inzet.

De TC zal zich bij de teamindeling moeten houden aan de richtlijnen van de NTTB. Op de indeling is geen beroep meer mogelijk.

Artikel 30: Aanvoerders/sters
In elk team worden door de wedstrijdsecretaris een aanvoerder/ster benoemd. De taken van de aanvoerder/ster zijn:

 1. Het invullen en tijdig inleveren van wedstrijdformulieren, zowel van thuis- als van uitwedstrijden, bij de wedstrijdsecretaris.
 2. De aanvoerder/ster is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn/haar team in de competitie. Bij verhindering van één of meer teamleden moet de aanvoerder/ster voor een vervanger/ster zorgen, na overleg met de TC. Bepaalde teams kunnen van deze verplichting worden ontheven.
 3. Indien het door zeer bijzondere omstandigheden absoluut onmogelijk is een competitiewedstrijd op de vastgestelde datum te spelen, dan moet de wedstrijd bij voorkeur naar een vroegere datum worden verschoven. De aanvoerder/ster neemt zo vroeg mogelijk, dus tijdig, contact op met de wedstrijdsecretaris, die zal trachten met de tegenstander tot een afspraak te komen over een nieuwe datum.
 4. De aanvoerder/ster ontvangt bij thuiswedstrijden de tegenstanders/sters en zorgt voor wedstrijdballetjes.

Artikel 31: Verzuim van competitiewedstrijden en nalatigheid
Verzuim van competitiewedstrijden is slechts bij uitzondering mogelijk. Verhindering dient zo vroeg mogelijk aan de aanvoerder/ster gemeld te worden. Bij herhaaldelijk verzuim kan de aanvoerder/ster een klacht indienen bij de TC. Deze kan besluiten desbetreffende speler/speelster uit te sluiten van verdere deelname en hem/haar definitief vervangen door een andere speler/speelster. Betrokkene krijgt conform artikel 28 een boete opgelegd. Indien als gevolg van nalatigheid en dergelijke bij het invullen van wedstrijdformulieren of anderszins, de NTTB of de regionale afdeling boetes aan de vereniging oplegt, is de vereniging gerechtigd deze boetes op de spelers van de betreffende teams of diens wettelijke vertegenwoordigers te verhalen.

Artikel 32: Reiskostenvergoeding competitiespelers/speelsters
Aan deelnemers van de afdelingscompetitie en een aantal door het bestuur vastgestelde toernooien zullen reiskosten worden vergoed, te weten:

 • de reiskosten van elk jeugdteam per uitwedstrijd;
 • de reiskosten van de landelijk spelende teams senioren met uitzondering van 40 km per uitwedstrijd;
 • de reiskosten van de seniorenteams op afdelingsniveau met uitzondering van 100 km per uitwedstrijd;
 • aan de vaste begeleiders of coaches van een team dienen de kosten van die 40 c.q. 100 km per uitwedstrijd door de teamleden zelf vergoed te worden. De reiskosten boven de eerste 40 c.q. 100 km per uitwedstrijd worden vergoed door de vereniging;
 • declaratieformulieren zullen op aanvraag worden verstrekt en dienen aan het einde van elke competitiehelft te worden ingediend;
 • de vergoeding per kilometer wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur vastgesteld.

Artikel 33: Sportkleding
Wat betreft sportkleding zal het bestuur zich houden aan de voorschriften van de NTTB.

Artikel 34: Omissies in het huishoudelijk reglement
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Artikel 35: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement
Wijzigingen en toevoegingen in dit reglement en andere reglementen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld met in achtneming van artikel 21 van de statuten en treden dadelijk in werking, tenzij een datum van inwerkingtreding wordt bepaald.

Artikel 36: Dispensatie huishoudelijk reglement
Indien de toepassing van één of meer artikelen van dit reglement of andere reglementen, besluiten en bepalingen aangebracht door de besluiten van een algemene ledenvergadering in incidentele gevallen tot een gevoelige onbillijkheid leiden, dan wel indruisen tegen de geest van deze reglementen of besluiten, is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen, met in achtneming van de statutaire bepalingen. Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering te Veldhoven op 03-07-1986

wijziging art. 32 d.d. 30-03-1989;
wijziging art. 21 d.d. 10-04-1990;
wijziging art. 21 d.d. 11-04-1991;
wijziging art. 32 d.d. 09-04-1992;
wijziging art. 32 d.d. 17-03-1994;
wijziging art. 1+21 d.d. 06-04-1994;
wijziging art. 1 d.d. 24-04-2003;
wijziging art. 15 d.d. 24-04-2003;
wijziging art. 9+31 d.d. 03-06-2004;
wijziging art. 1+9+21 d.d. 21-04-2005;
wijziging art. 21 d.d. 28-06-2006;